Besöksnäringen i översiktsplaneringen

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan visar hur mark-, vattenområden och den bebyggda miljön bör användas i framtiden. Här väger kommunen samman olika intressen och skapar en hållbar vision. Att utveckla den med en turistisk översiktsplan gör att man enklare kan förbättra både för besökare och medborgare i kommunen. I Flens kommun tittade man bland annat på vilka besöksmål som fanns i närområdet.

Exemplet: Flens kommun

Omsättningen inom besöksnäringen i Flens kommun har ökat kraftigt under de senaste åren. Under sommaren sker en fördubbling av befolkningen i kommunen. Det i kombination med Flens rika kulturarv, sjörika landskap och kommunens geografiska läge mitt i Sörmland visar på att besöksnäringens ökning kommer fortsätta. För att möta denna utveckling togs beslut om en turistisk översiktsplan.

Integrerat arbete

Det var vid samma tidpunkt aktuellt med en ny översiktsplan och kommunen valde därför att arbeta fram de båda planerna parallellt, för att sedan integrera den turistiska översiktsplanen i kommunens nya översiktsplan.

Ökad attraktionskraft 

Sedan 2016 är Flen en av tio pilotkommuner i Tillväxtverkets program ”Stärkt lokal attraktionskraft”. Tillväxtverkets uppdrag är att stödja och vidareutveckla det arbete som kommunerna bedriver för ökad attraktionskraft. Läs mer under Regional utveckling – Samhällsplanering på Tillväxtverkets hemsida www.tillvaxtverket.se.

Samarbete inom kommunen

För att få ett helhetsperspektiv skapade kommunen ett internt samarbete mellan plan, turism och näringsliv. Att arbeta över gränser och blanda in olika kompetenser gav både ökad kraft och gedigen kunskap.

Framtiden i fokus

Ett av målen med Flens turistiska översiktsplan var att effektivisera tillståndsprövningar. I arbetat har behov, önskemål, förutsättningar och möjligheter för utveckling kartlagts. Det tillsammans med dokumentation av natur- och kulturvärden gör att tillståndsprövningar i enskilda fall kan underlättas avsevärt i framtiden.

För mer information kontakta Stua
stua@stua.se
0155-222770  

Dela detta:

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin