Kommunerna i Sörmland

Vad kommunerna gör

Flera av Sörmlands kommuner har vidtagit åtgärder för att underlätta för företag i dessa tider. Flera av kommunerna erbjuder företagen att få skjuta på hyror och fakturor från kommunen, medan andra tar bort för avgifter för åtgärder som planerad tillsyn och kontroll. Flera av kommunerna arbetar också för att få igång uteserveringarna tidigare än vanligt, och prioriterar dessa handläggningar. SVT Nyheter har samlat vad samtliga kommuner gör, läs hela artikeln här: SVT Nyheter

ESKILSTUNA KOMMUN

Eskilstuna kommun presenterade den 20 mars ett åtgärdspaket för det lokala närings- och företagslivet i kommunen som nu drabbas hårt.

Näringsfrämjande och föreningsfrämjande åtgärder som ska vidtas inom kommunkoncernen:

 • Betalningsanstånd, vid förfrågan, på avgifter inom vatten och avlopp för företag, sophämtning hos företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.
 • Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommunägda lokaler och anläggningar till och med sista september.
 • Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer genom skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet.
 • Kultur- och fritidsnämnden ska ompröva hur kommunens samlade föreningsstöd kan användas för att underlätta lokala föreningars situation.
 • Kommunstyrelsen och Kommunföretag ska ompröva hur sponsring kan användas för att underlätta för elitföreningarna.
 • Planerade investeringar i kommunkoncernen ska hanteras skyndsamt.

Näringslivs och föreningsfrämjande åtgärder som vidtas för att frigöra tid hos företagen:

 • Verksamhetskritiska tillstånds och tillsynsärenden prioriteras.
 • Tillsyn sker enligt behov och tid för genomförande av åtgärder visar hänsyn till företagens situation
 • Dialog initieras om pågående tillstånds-och tillsynsärenden.
 • Uppdaterad och tillgänglig information ska säkerställas till företag och föreningar.

Åtgärder/inriktningar som vidtas för att stärka restauranger, detaljhandel, caféer och liknande verksamhet:

 • Kommunens riktlinjer ska möjliggöra att restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
 • Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.
 • Avbokningsavgifter för kommunala lokaler ska inte tas ut, till exempel sporthallar.

Källa: Eskilstuna Kommun

FLENS KOMMUN

Kommunen föreslår att taxor och avgifter ändras för att möjliggöra åtgärder för att mildra effekterna för lokala företag och föreningar som en följd av Coronaviruset/Covid-19.

På torsdag 26 mars föreslås kommunfullmäktige besluta om ändringar i taxor och avgifter för att göra det möjligt att mildra effekterna av Coronaviruset/Covid-19.

Förslaget innebär:

 • Möjlighet till anstånd/förlängda betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn för företag och lokala föreningar.
 • Möjlighet till anstånd/förlängda betalningstider för hyra i lokaler.
 • En generös hållning till leverantörer vid inställda konferenser. Gällande avtal måste dock vara en utgångspunkt och varje fall hanteras för sig.
 • Möjlighet till förlängda tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden beroende på vilken lagstiftning som ligger till grund för t ex tillsynen. Ansvarig nämnd måste inom sitt område se över sin tillsynsplan.
 • Möjlighet att skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska och prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Även i dessa fall upp till ansvarig nämnd utifrån lagregleringen.

En individuell prövning sker i varje enskilt fall. Det är inte alla företag och föreningar som i nuläget har problem.

Källa: Flens Kommun

GNESTA KOMMUN

 

För att på bästa sätt stötta lokala företagare och bidra till att mildra effekterna av coronapandemin i den här svåra situationen har kommunen hittills sett över bland annat fakturafrågor och kommit fram till att:

 • Vi förlänger generellt kredittiden för fakturor som går ut kopplat till tillsyn för dig som näringsidkare eller förening.
 • Enligt redan gällande regler så kan du som näringsidkare ta kontakt med kommunens ekonomienhet om du har frågor gällande din faktura. Vi kommer att hantera varje fall enskilt.

Källa: Gnesta Kommun

KATRINEHOLMS KOMMUN

Följande åtgärder genomför Katrineholms kommun för att underlätta för företagare och föreningar:

 • Betalningsanstånd kan ges till företag efter överrenskommelse vid förfrågan, på avgifter inom vatten och avlopp, sophämtning, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen till och med sista maj.
 • Betalningsanstånd kan ges för företag efter överrenskommelse vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommun- och KFAB/Kiab ägda lokaler och anläggningar till och med sista maj.
 • Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer genom skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet.
 • Kommunens riktlinjer ska möjliggöra att restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
 • Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.
 • Underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan.
 • Avbokningsavgifter för kommunala lokaler tas inte ut.
 • Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras.
 • Tillsyn vid verksamheter sker enligt behov och tid för genomförande av åtgärder enligt gällande lagar och regler med hänsyn till företagens situation.
 • Restaurang Gjutaren vid restaurangskolan stängs den 25 mars.

Åtgärderna gäller från och med 23 mars.

Källa: Katrineholms Kommun – Det  här behöver du som företagare och förening veta

NYKÖPINGS KOMMUN

Nyköpings kommun erbjuder kommunalt stödpaket tillsvidare.

Uppskov och slopade avgifter

 • Uppskov med fakturor. Nyköpings kommun kan ge uppskov med fakturor utställda av kommunen i första hand i tre månader, därefter kan en avbetalningsplan göras. Åtgärden är inte generell. Företaget behöver ta kontakt med kommunen för hantering. Ingen ränta debiteras för uppskovsperioden.
 • Uppskov med hyran. De företag som hyr lokaler av Nyköpings kommun kan beviljas uppskov med hyran. Det ges i första hand i tre månader, därefter kan en avbetalningsplan göras. Företaget behöver göra en ansökan om anstånd. Ingen ränta debiteras för anståndsperioden.
 • Uteserveringar underlättas. Avgifter slopas helt för uteserveringar fram till augusti. Beroende på den rådande situationen kan avgift komma att tas ut från augusti. Debitering sker i så fall inte förrän säsongen avslutats.
 • Avbokningsavgifter slopas. Avbokning av lokaler i Nyköpings Arenors bestånd. Företag som bokat lokaler för evenemang kommer inte att debiteras oavsett när avbokningen sker.
 • Fakturabetalning till leverantörer påskyndas. Betalning av fakturor som skickats till Nyköpings Kommun kommer att påskyndas så att företagen inte behöver ligga ute med pengar. 

Minska risken för uppsägningar

 • Investeringar och övriga arbeten. Nyköpings Kommun kommer att se över planerade investeringar och andra arbeten, exempelvis underhåll för att om möjligt tidigarelägga investeringar som kan innebära jobb för näringslivet.
 • Hyra in personal. Nyköpings kommun undersöker möjligheterna att med kort framförhållning kunna hyra in personal från näringslivet. Det handlar dels om att täcka upp för en stor sjukfrånvaro i kommunens verksamheter och dels att utföra underhållsarbeten eller tjänster som inte hinns med på grund av det pressade läget.

Källa: Nyköpings Kommun

OXELÖSUNDS KOMMUN

Utifrån den pressade situation som pågår med anledning av det nya Coronaviruset är det viktigt att det lokala näringslivet får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Som en följd av detta vill vi upplysa dig som är näringsidkare i Oxelösunds kommun att:

 • Planerade tillsynsbesök sker inte alltid i kontakt med näringsidkaren, vissa är oanmälda. Vill du skjuta fram ett bokat tillsynsbesök kan du alltid kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och komma överens om en ny tid för besök. Ring 0155-380 00 och be att få prata med handläggare för tillsynsbesök.
 • Det finns möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av fakturor utställda av Oxelösunds kommun. Det här är ingen generell åtgärd, så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall. Ring 0155-380 00 och be att få prata med handläggare på ekonomiavdelningen.
 • Sammankomster som företagarfrukostar och företagsluncher skjuter vi på framtiden och återkommer med nya datum senare. Mindre träffar genomförs med deltagarnas samtycke.

Källa: Oxelösunds Kommun

STRÄNGNÄS KOMMUN

Strängnäs kommun har tagit fram ett åtgärdspaket för att underlätta för lokala företagare.

 • Förlänga betalningstider på avgifter för tillstånd och tillsyn inom miljöenhetens verksamhetsområden. Förlängning av betalningstiden till 31 oktober 2020.
 • I tillämpliga fall, förlänga betalningstider på sanktionsavgifter inom byggenhetens verksamhetsområden. Förlängning av betalningstiden till 31 oktober 2020. Avser fakturor som skickas innan 31 augusti 2020.
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler
 • Korta ner betalningstider till kommunens leverantörer.
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • Ta bort avgiften för serveringstillstånd för uteserveringar under 2020, se över möjligheten att utöka och tidigarelägga (kanske redan från april) serveringstiden ute samt ytterligare en timme för uteserveringarna utan tillståndsprövning.
 • Tillfälligt ta bort avgiften för markupplåtelser för tillfälliga evenemang.
 • De konferenser och möten som Strängnäs kommun redan bokat in på konferensanläggningar kommer inte att avbokas. I de fall de avbokas betalar vi konferensavgiften. Avser konferenser innan 31 augusti 2020.
 • Underlätta för butiker och restauranger som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan.
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen via vår hemsida

Källa: Strängnäs Kommun

TROSA KOMMUN

Med anledning av den pressade situation som pågår med anledning av det nya Coronaviruset är det viktigt att det lokala näringslivet får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Som en följd av detta har Trosa kommun idag tagit följande beslut om möjliga stödåtgärder till i första hand företag med säte i Trosa kommun:

 • Retroaktiv återbetalning av alla uttagna avgifter inom området tillsyn och kontroll. Gäller avgifter uttagna fr o m den 1/1-2020 och fram till idag 17/3-2020. För nya ansökningar efter den 17/3-2020 tas avgift ut som vanligt. Återbetalningen gäller ALLA företag, små som stora, lokala som externa.
 • Möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Trosa kommun. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.
  För fakturor gällande något av våra avgiftskollektiv (VA eller Renhållning), använd e-postadress kundtjanst.se@trosa.se
  För alla övriga fakturor, använd e-postadress trosaekonomikontor@trosa.se
 • Om du som företagare är hyresgäst hos Trobo och har frågor kring betalningar och fakturor kontaktar du dem som vanligt på 0156-530 30 så hanterar de ditt ärende.
 • Om du som företagare är kund hos Trofi (Trosa fibernät) och har frågor kring betalningar och fakturor kontaktar du dem på 0156-523 00 eller info@trofi.se så hanterar de ditt ärende.
 • Sammankomster som Företagarfrukostar och Affärskvinnans nätverk skjuter vi på framtiden och återkommer med nya datum senare. Mindre träffar genomförs med deltagarnas samtycke.

Källa: Trosa Kommun – 2020-03-20 För dig som företagare

VINGÅKERS KOMMUN

Ökad likviditet och minskad risk för uppsägningar

 • Uppskov med fakturor. Vingåkers kommun kan ge uppskov med fakturor utställda av kommunen i första hand i tre månader, därefter kan en avbetalningsplan göras. Åtgärden är inte generell. Företaget behöver ta kontakt med kommunen för hantering.
 • Utbetalning till leverantörer påskyndas. Betalning av fakturor som skickats till Vingåkers Kommun kommer att påskyndas så att företagen inte behöver ligga ute med pengar. Företaget behöver ta kontakt med kommunen om snabbare hantering önskas.
 • Utbyte av personal/personalpool. Vingåkers kommun kan ta in personal från näringslivet på kort och lång sikt. Det handlar främst om att täcka upp för en stor sjukfrånvaro i kommunens verksamheter men också underhållsarbeten eller tjänster som inte hinns med på grund av det pressade läget.

Rådgivning – våra inspektörer hjälper till 

Kommunen pausar inspektioner inom vissa tillsynsområden. Inspektioner som är viktiga med anledning av pågående virusutbrott eller i syfte att skydda människors liv och hälsa i övrigt kommer fortsättningsvis att genomföras. Tillsynsenheterna fokuserar även på rådgivning till företag som behöver ställa om verksamheten med anledning av läget. Tillstånden blir generösa, även för butiker som exempelvis vill bedriva försäljning utanför sin lokal.

Utöver bestämda åtgärder är vi på tå för att ta fram fler förslag för att hjälpa vårt lokala näringsliv.

Källa: Vingåkers Kommun

Enkätundersökning på läget i Sörmland

Personal på STUA genomförde under måndagen den 16 mars intervjuer med ett 40-tal företag inom besöksnäringen och dess närhet för att få en samlad bild och nuläge av situationen. 

Sammanfattningsvis:  

 • Få har upparbetat kapital i företaget att ta till i denna situation. Likviditetsbristen är överhängande. 
 • Svårt att planera, då utvecklingen går jättefort och eget fokus måste läggas på att akut hantera den uppkomna situationen. 
 • Insatser från regeringen är positiva för många företag. Däremot är innebörden inte riktigt tydlig över effekterna för det egna företaget ännu.  
 • Många småföretagare har ingen branschorganisation som stöd nu. Likaledes är anslutningsgraden till branschförbund låg och kollektivavtal saknas. Möjligheten till centrala riktlinjer och förhandlingar som verktyg i stöd för verksamhetsplanering saknas därmed. 
 • Primärt och snabbt stöd behövs inom: råd med frågor kring avtal, personal och finansiering kanske skapa nya affärsplaner och budget (kortsiktiga) 
 • HELA besöksnäringen berörs inklusive berörda leverantörer: kulturupplevelser, teknik tjänster, eventarrangörer, transportbranschen, handeln. Även besöksmål- och upplevelsebranscherna är relevanta för insatser.