Destinationsutveckling

Sörmlands företagslots – en väg in för dig som företagare

Många branscher, däribland besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar, handel samt andra tjänstenäringar har drabbats hårt av pandemin. Projektet gav kostnadsfritt stöd och rådgivning via Stua och Nyföretagarcentrum i Eskilstuna och drevs via Region Sörmland, Stua och Nyföretagarcentrum i Eskilstuna en insats via medel från React, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Sörmland.

Läs mer »

Delade data för smartare platsutveckling i Östra Mellansverige

Projektet ska ge både företag och offentliga parter bättre förutsättningar att aktivt arbeta med tjänster kopplade till delade, öppna och internationella data. Stua, tillsammans med regionerna i Östra Mellansverige (ÖMS) ska arbeta med att samla in strategiska data och använda insikter på destinationsnivå. Kortfattat ska samarbetet leda till att arbeta smartare datadrivet tillsammans.

Läs mer »

Cirkulär turismindustri – en förstudie och analys

Förstudien ska ta reda på vilka behov små och medelstora företag i turismindustrin och småskalig livsmedelsproduktion har kopplat till att ställa om till mer cirkulära affärsmodeller. Förstudien ska identifiera möjligheter, utmaningar och hinder för företagen att arbeta cirkulärt. 

Läs mer »

Exportsamverkan i Sörmland 

I projektet ska Stua tillsammans med andra aktörer som arbetar inom regional exportsamverkan bidra till att fler små och medestora företag får rätt stöd och lotsas till rätt hjälp för att öka sina internationella affärer. Vi kommer gemensamt hålla i seminarier och ge rådgivning för att du som företag ska få stöd för din satsning. Region Sörmland samordnar och driver projektet tillsammans med projektparterna Almi Södermanland, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Mälardalen och Stua.

Läs mer »

Rådgivning mot internationell marknad och analys av data  

Projektet ska stötta företag med kunskap om internationella målgrupper, digital attraktivitet och paketering gentemot kunder och återförsäljare. Rådgivning kommer fokusera på att ta fram produkter, testa, utveckla och lansera dom mot internationell marknad. Projektet sker i samarbete mellan företag och offentliga aktörer inom turismindustrin, som är villiga att samarbete, dela data och utbyta kunskap, för att möta trender som förändrade målgrupper, högre grad av digital kompetens och inkluderande turism med ökad delningsekonomi.

Läs mer »
Strukturbild över Sörmland

Samverkan för platsutveckling i Sörmland – avslutat

Platsutveckling är precis som annan samhällsutveckling en tvärsektoriell process. Den innefattar flera sektorer inom näringslivet och den offentliga leveransen. När en plats ska utvecklas är det viktigt att ha klart för sig vilka dessa delar är, och vilken målgrupp som är aktuell för destinationen. Besöksnäringens behov måste tas med i samhällsplanering lokalt och regionalt, till exempel i frågor om markanvändning, tillgänglighet och hållbarhet för att en kommun och region ska kunna utvecklas på ett långsiktigt sätt.

Läs mer »

Data för besöksnäringens affärsutveckling – avslutat

Det finns idag en mängd data att tillgå för företag i turismindustrin. Hur använder de den idag och vilka utvecklingsinsatser har de behov av framåt? Outnyttjade möjligheter finns, då datan kan nyttjas för affärsstrategiska beslut och i affärsutveckling. Projektet ska öka konkurrenskraft och tillväxt i Östra Mellansveriges (ÖMS) besöksnäring genom att använda data och analys som strategisk resurs.

Läs mer »

Ökad export i turismindustrin – avslutat

Projektet ska ta reda på nuvarande och framtida efterfrågan på Sörmlands tre viktigaste utlandsmarknader Tyskland, Norge och Storbritannien. I nästa steg ska projektet ta reda på hur företag i turismindustrin kan skapa fördelar och få bättre stöd för export, i det nya normala internationella marknadsläget och kundens förändrade behov.

Läs mer »