Destinationsutveckling

Strukturbild över Sörmland

Samverkan för platsutveckling i Sörmland

Platsutveckling är precis som annan samhällsutveckling en tvärsektoriell process. Den innefattar flera sektorer inom näringslivet och den offentliga leveransen. När en plats ska utvecklas är det viktigt att ha klart för sig vilka dessa delar är, och vilken målgrupp som är aktuell för destinationen. Besöksnäringens behov måste tas med i samhällsplanering lokalt och regionalt, till exempel i frågor om markanvändning, tillgänglighet och hållbarhet för att en kommun och region ska kunna utvecklas på ett långsiktigt sätt.

Läs mer »

Data för besöksnäringens affärsutveckling

Det finns idag en mängd data att tillgå för företag i turismindustrin. Hur använder de den idag och vilka utvecklingsinsatser har de behov av framåt? Outnyttjade möjligheter finns, då datan kan nyttjas för affärsstrategiska beslut och i affärsutveckling. Projektet ska öka konkurrenskraft och tillväxt i Östra Mellansveriges (ÖMS) besöksnäring genom att använda data och analys som strategisk resurs.

Läs mer »

Ökad export i turismindustrin

Projektet ska ta reda på nuvarande och framtida efterfrågan på Sörmlands tre viktigaste utlandsmarknader Tyskland, Norge och Storbritannien. I nästa steg ska projektet ta reda på hur företag i turismindustrin kan skapa fördelar och få bättre stöd för export, i det nya normala internationella marknadsläget och kundens förändrade behov.

Läs mer »

E-kurser besöksnäring Sörmland

Uppdragsnamn E-kurser för besöksnäring Sörmland Uppdragsgivare Region Sörmland och Europeiska socialfonden. Projektet finansieras med medel från Europeiska socialfonden via Svenska ESF-rådet. Period Start:2020 Avslut: 2022

Läs mer »

Hållbar mötesindustri i Västmanland och Sörmland

UppdragsnamnHållbar mötesindustri i Västmanland och Sörmland  UppdragsgivareTillväxtverket med medel från React-EU, Region Västmanland och Region Sörmland.  PeriodStart: 2021-05-01​ Avslut: 2023-10-31  ProjektledareSandra Wisén Kontaktuppgifter0155-15 04 42sandra@stua.se Projektet

Läs mer »