Regeringens nya besöksnäringsstrategi

Förmiddagen den 18 oktober 2021 presenterade näringsministern och Regeringskansliet regeringens nya besöksnäringsstrategi och Stua följde pressträffen digitalt.

Strategin sträcker sig över de kommande 10 åren och baseras på de globala målen och klimatpolitiska målen samt alla dimensionerna av hållbarhet som knyter an till Agenda 2030.

”Behovet av att fortsätta utveckla en långsiktigt hållbar turism och en konkurrenskraftig, hållbar och innovativ besöksnäring i hela landet har blivit mycket tydligt i spåren av covid-19-pandemin. Pandemin har visat hur alla besöksnäringens branscher hör ihop och är beroende av varandra. Att utveckla gemensam kunskap om turismens förutsättningar och behov av anpassning i en föränderlig omvärld kan bidra till att skapa både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Turismen ska bidra till minskad klimatpåverkan och inte tära på natur och miljö. Fossilfria transporter och cirkulära affärsmodeller inom turismens alla delar behöver utvecklas.

Pandemins negativa påverkan på besöksnäringen har försvagat företagens ekonomi och möjligheter att anställa. Samarbeten för att utveckla besöksnäringens alla delar kan bidra till att den ekonomiska och sociala hållbarheten stärks. Strategin pekar ut den långsiktiga riktningen och är en plattform utifrån vilken turismpolitiken ska utformas fram till 2030.”

– så står det på regeringens hemsida.

2030 är Sverige ett av världens mest attraktiva och hållbara besöksmål.

Ibrahim Baylan, Näringsminister

Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring

Den nya strategin har stort fokus på hållbara transportlösningar och att besöksnäringens innovationskraft ska ökas genom tvärsektoriella samarbeten. Glädjande är också att den tydligare utmärker turism och besöksnäring som en basnäring och en av Sveriges störta exporter. Corona-pandemin som vi nu levt i snart 2 år har satt sina spår men den har också visat hur viktigt turismindustrin är och det återspeglas i den nya besöksnäringsstrategin. 

Ännu är det för tidigt att säga vad strategin kommer betyda i praktiken. Strategin kommer omsättas till handlingsplaner som regeringen tillsammans med besöksnäringens företrädande organisationer arbetar fram.

Fokusområden för den nya besöknäringsstrategin

Bild: Regeringskansliets YouTube-sändning ”Näringsministern presenterar regeringens nya besöksnäringsstrategi”18 oktober 2021

Regeringens strategi lyfter fram ett antal prioriterade områden som gemensamt inkluderar fyra horisontella principer.

Prioriterande områdena är:

  • Enklare företagande
  • Jobb och kompetens
  • Kunskap och innovation
  • Tillgänglighet
  • Marknadsföring

Horisontella principerna:

  • Hållbarhet
  • Digitalisering
  • Platsutveckling
  • Samverkan

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin