Turismindustrins utveckling i Sörmland

Snabbt växande bransch

Besöksnäringen i Sörmland har sedan år 2010 vuxit snabbt. Bland annat har antalet sysselsatta i näringen ökat med 32 procent, vilket är den största ökningen i hela Östra Mellansverige. Länet har även en av de starkaste ökningarna i antal arbetsställen. Dessutom verkar företagsklimatet vara gott – det totala antalet företagskonkurser i länet är lägst i hela Östra Mellansverige. Sörmland är det enda länet i årets uppföljning där antalet företagskonkurser minskat sedan föregående år. Länet kan även uppvisa styrkor i mängden kvinnliga företagsledare inom besöksnäringen. Sörmland har näst högst antal kvinnliga företagsledare jämfört med de andra fem regionerna. Samtidigt återfinns länet på en delad sistaplats när det gäller andel utrikesfödda företagsledare.

Långsammare ökning av gästnätter – men högre andel utländska besökare

Antalet gästnätter har stigit sedan pandemin och uppgår till över 1,1 miljoner förgående år.  Sedan 2010 har antalet vuxit med 11 procent.

Andelen utländska gästnätter har ökat snabbt sedan 2020 och uppgår idag den nästa högsta i Östra Mellansverige. Av det totala antalet gäster kom strax under 11 procent från utlandet under 2022.

 

De regionalekonomiska bidragen är värdefulla och visar på återhämtning

Sörmlands besöksnäring står för viktiga bidrag till den regionala och kommunala ekonomin. Likt hela Östra Mellansverige sker nu en återhämtning från pandemin, där siffrorna i princip är tillbaka på samma nivåer som innan. Besöksnäringens nettobidrag till skattekraften var år 2021 64 miljoner kronor för länet – nästan en fördubbling jämfört med året innan. Sörmlands ökning i nettoomsättning var dessutom bland de starkaste i Östra Mellansverige.

Sammantaget visar rapporten på en till stora delar positiv utveckling för regionens besöksnäring med en återhämtning efter pandemin. Sörmland påvisar mycket starka siffror kring näringens sysselsättning och företagsklimat, och länet har en stor bredd i sitt erbjudande gentemot besökare. Detta betyder ökade intäkter för den regionala och kommunala ekonomin.

Om statistiken

De regionala turismorganisationerna i Östra Mellansverige och Gävleborg tar årligen fram en rapport med indikatorer som visar besöksnäringens utveckling för att lyfta besöksnäringens betydelse. Årets rapport visar på utvecklingen för det senaste året samt utvecklingen sedan år 2010. Nedan lyfts de huvudsakliga resultaten för Sörmland fram.

Regionalt forum för turismanalys är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna i Gävleborg, Sörmland, Region Uppsala, Västmanland, Region Örebro län och Östergötland. Syftet är att genom nätverket lyfta och utveckla statistik- och analysfrågor i de medverkande länen och hos dess kommuner. 

Indikatorrapporten med resultatet från samtliga medverkande regioner presenteras på en interaktiv webbsida.

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin